Stanovy UNIPA 2015

 

I. Název a sídlo spolku

Název spolku: Unie porodních asistentek, z.s., dále jen spolek

Spolek používá zkrácený název „UNIPA“.

Anglický ekvivalent názvu spolku je Czech Union of Midwives.

Sídlem Spolku je Londýnská 28, Praha 2, 120 00.

Spolek působí na celém území České republiky. Vznik pobočných spolků upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jednací řád spolku.

II. Účel spolku

Unie porodních asistentek, z.s. je neziskovou profesní organizace porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám. Sdružuje porodní asistentky a studentky porodní asistence na základě individuálního členství. Spolek je demokratickou profesní organizací, která na principu dobrovolného individuálního členství sdružuje porodní asistentky a studentky oboru porodní asistence v České republice.

III. Hlavní činnost spolku

Mezi hlavní aktivity spolku patří

 1. Sdružovat porodní asistentky a studentky oboru porodní asistence v České republice.
 2. Propagovat obor porodní asistence směrem k veřejnosti.
 3. Podporovat a napomáhat uznání profese porodní asistentky jako vzdělaného 
 4. a zodpovědného zdravotnického pracovníka, poskytovatele primární péče o ženu a dítě
 5. Prosazovat zájmy porodních asistentek, zejména v oblasti pracovních a sociálních podmínek.
 6. Podílet se na tvorbě a rozvoji koncepce primární péče o ženu a dítě.
 7. Podporovat odpovědnost ženy za vlastní zdraví i za zdraví jejího dítěte.
 8. Hájit zájmy žen a prohlubovat povědomí o rovných příležitostech a uplatnění žen ve společnosti.
 9. Podporovat členské aktivity.
 10. Informovat a podporovat studentky oboru porodní asistence a zájemkyně o studium tohoto oboru.
 11. Tvořit a pořádat: 
  vzdělávací programy pro porodní asistentky, další osoby zabývající se péčí o ženy a jejich děti a pro rodiny v souvislosti s rodičovstvím,
  vzdělávací akce zaměřené na rodinu, zejména v období těhotenství, rodičovství a péče o děti 
  programy zdravotní výchovy a poradenství pro ženy a jejich rodiny, obzvláště v souvislosti s rodičovstvím.
 12. Poskytovat ženám informace, na jejichž základě se mohou rozhodnout o místě, způsobu 
 13. a poskytovateli zdravotní péče.
 14. Poskytovat poradenství a informace o oboru porodní asistence.

K dosažení svých cílů spolek užívá:

 1. Vzdělávací akce určené porodním asistentkám, studentkám oboru porodní asistence a souvisejícím profesím v systému péče o ženu a dítě na celostátní i mezinárodní úrovni.
 2. Sběr informací, analýz a výzkumů, vydávání informačních materiálů a jejich distribuci.
 3. Pořádání a organizování odborných kurzů, seminářů, odborných konferencí, diskuzí 
 4. a konzultací.
 5. Partnerství s dalšími institucemi, které se zabývají potřebami oboru a výměnou zkušeností s tuzemskými i zahraničními organizacemi s podobnými cíli.
 6. Aktivní spoluprácí se státními orgány, exekutivními i legislativními orgány.
 7. Organizování tiskových konferencí a dalších společenských akcí.
 8. Provozování internetových stránek a stránek sociálních sítí zaměřených na poradenství pro porodní asistentky, studentky oboru porodní asistence a rodiče.

Při své činnosti spolek spolupracuje s:

 1. Odbornými společnostmi v oblasti péče o ženu a její rodinu v souvislosti s rodičovstvím.
 2. Organizacemi podporujícími shodné zájmy.
 3. Státními orgány všech úrovní.
 4. Zdravotními pojišťovnami.
 5. Vzdělávacími institucemi.

IV.  Členství ve spolku

 1. Členkou spolku může být porodní asistentka/porodní asistent nebo studentka/student oboru porodní asistence, která dodržuje stanovy spolku, dodržuje usnesení orgánů spolku a aktivně se podílí na činnosti Spolku.
 2. Vedle aktivních členek přijímá spolek i čestné členy/členky spolku. Čestný člen/čestná členka nemají žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které jim stanovy výslovně přiznávají. Čestná členka/čestný člen jsou osvobozeni od hrazení členských příspěvků.

Vznik členství

 1. Členství vzniká na základě schválení tištěné/elektronické přihlášky radou spolku.
 2. Rada schvaluje přijetí členky nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných.
 3. Rozhodnutí o přijetí za členku se sděluje písemně do 30 dnů od podání přihlášky. V této lhůtě členka obdrží potvrzení o členství.
 4. Spolek vede evidenci členek.

Práva a povinnosti členek

Členka Spolku má právo:

 1. Aktivně se podílet na činnosti spolku.
 2. Volit a být volena do orgánů spolku.
 3. Na přístup k informacím o hospodaření spolku, o činnosti správních orgánů a celého spolku.
 4. Podávat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
 5. Účastnit se Valné hromady spolku osobně nebo v zastoupení.

Členka Spolku je povinna:

 1. Dodržovat stanovy spolku.
 2. Řádně a včas platit členské příspěvky.
 3. Podílet se na plnění cílů spolku.
 4. Svědomitě plnit svěřené úkoly.
 5. Vykonávat profesi v souladu s etickým kodexem a standardy poskytování péče schválenými radou spolku.

Pozastavení členství

 1. K pozastavení členství může dojít na základě žádosti členky.
 2. K pozastavení členství může dojít na základě neplnění povinností členky.
 3. Členství může být pozastaveno pouze po dobu 12 měsíců. Po uplynutí této doby členství zaniká.

Zánik členství

Členství zaniká:

 1. Zrušením členství členky na základě jejího písemného oznámení, a to dnem doručení takového oznámení.
 2. Ukončením členství ze strany spolku. Spolek je oprávněn zrušit členství své člence, pokud její činnost bude v rozporu (i přes písemné napomenutí ze strany orgánů spolku) se stanovami a zájmy spolku. O vyloučení rozhoduje rada spolku.
 3. Členka má právo nechat soudem přezkoumat rozhodnutí spolku o svém vyloučení.
 4. Úmrtím členky.
 5. Zánikem spolku.

Čestné členství

 1. Prezidentka spolku se po ukončení funkčního období může stát čestnou členkou spolku.
 2. Rada spolku může udělit čestné členství odborníkům/odbornicím a spolupracovníkům/spolupracovnicím na základě rozhodnutí rady.

V. Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. Členská schůze (valná hromada spolku), dále jen valná hromada.
 2. Rada spolku (statutární orgán spolku), dále jen rada.
 3. Kontrolní komise.
 4. Výkonný ředitel/výkonná ředitelka vzešlý/á z výběrového řízení.
 5. Volební období členů volených orgánů spolku je čtyřleté. Opakovaná volba je možná.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valná hromada je členskou schůzí všech členek spolku.
 3. Valnou hromadu svolává rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.
 4. Valná hromada musí být dále svolána, požádá-li o to alespoň dvě třetiny členek spolku. Rada je povinna, pokud ji o to požádá písemně alespoň jedna třetina členek spolku, svolat valnou hromadu spolku tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
 5. Pozvánku na valnou hromadu zasílá rada spolku členkám spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou členka uvedla v přihlášce, případně na později členkou spolku uvedenou kontaktní adresu. Součástí pozvánky je návrh pořadu zasedání valné hromady. Nejpozději deset dní před konáním valné hromady zasílá rada spolku členkám spolku návrhy materiálů, které budou předloženy ke schválení.
 6. O konání valné hromady musí být členky spolku vyrozuměny minimálně dvacet dnů před jejím konáním.
 7. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno minimálně deset členek spolku.
 8. Usnesení přijímá většinou hlasů členek přítomných v době usnášení; každá členka má jeden hlas. Valná hromada rozhoduje o zrušení nebo sloučení spolku dvoutřetinovou většinou všech svých členek, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členek.
 9. Zařazení záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení valné hromady, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členek spolku.

Valná hromada rozhoduje o:

 1. Změnách stanov spolku.
 2. Sloučení a zániku spolku.
 3. Návrzích a podnětech členek spolku.
 4. Volbě členek rady a kontrolní komise.
 5. Volbě likvidátora spolku.

Valná hromada na základě podkladů vypracovaných radou dále schvaluje:

 1. Organizační strukturu, kritéria členství, výši členských příspěvků, plán činnosti a rozpočet spolku pro příští období.
 2. Jednací a volební řád a zásady hospodaření.
 3. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku a účetní uzávěrku spolku za předchozí rok.
 4. Strategický plán spolku a jeho cíle na další období.

Rada spolku

 1. Je statutárním a výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Má pět členek.
 3. Řídí činnost spolku.
 4. Volí ze svých členek prezidentku a viceprezidentky rady (dále též „prezidentka spolku“, resp. „viceprezidentka spolku“).
 5. Radu svolává prezidentka spolku v součinnosti s výkonným ředitelem/výkonnou ředitelkou, v její nepřítomnosti s určenou viceprezidentkou a to nejméně 4 x ročně.
 6. Koordinuje činnost spolku.
 7. Svolává valnou hromadu.
 8. Zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.
 9. Rozhoduje o přijetí členky spolku.
 10. Jmenuje (na základě výběrového řízení) a odvolává výkonného ředitele/výkonnou ředitelku.
 11. Určuje kompetence výkonného ředitele/výkonné ředitelky a kontroluje jeho/její činnost.
 12. Stanoví odměňování výkonného ředitele/výkonné ředitelky.
 13. Vypracovává a schvaluje roční rozpočet spolku.
 14. Kontroluje plnění plánu činnosti a rozpočtu spolku.
 15. Projednává podněty členek podané radě.
 16. Schvaluje svůj jednací řád.

Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členek.

Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členek.

Valná hromada přebírá pravomoci rady, jestliže se rada přes opakované (nejméně trojí) svolání v průběhu 18 měsíců nesejde usnášeníschopná.

Členkami rady mohou být jen členky spolku.

Členky rady se ujímají funkce den následující po jejich zvolení.

Do 30 dnů od valné hromady předá odstupující rada agendu nově zvolené radě.

Jednání za spolek

Rada spolku je kolektivní orgán. V jednotlivých záležitostech, jejichž předmět nebo majetkový důsledek v účetním období nepřesahuje hodnotu 50.000,- Kč, může každá z členek rady jednat za spolek samostatně. V ostatních případech je nutný souhlas dvou členek rady.

Rada spolku jako statutární orgán dále:

 1. Je zodpovědná za naplňování strategie spolku.
 2. Reprezentuje spolek navenek.
 3. Předkládá valné hromadě zprávy o hospodaření a činnosti spolku.
 4. Má právo delegovat plnou mocí své pravomoci na výkonného ředitele/výkonnou ředitelku.
 5. Uzavírá k zajištění úkolů spolku pracovněprávní a obdobné vztahy se třetími osobami.

Výkonný ředitel/výkonná ředitelka:

 1. Je zaměstnankyní/zaměstnancem spolku.
 2. Řídí jednání rady a valné hromady.
 3. Koordinuje činnost spolku v jednotlivých oblastech na celostátní i mezinárodní úrovni.
 4. Reprezentuje spolek v obecných záležitostech.
 5. Zajišťuje další úkoly, kterými ho/ji rada pověří.
 6. Zajišťuje zpracování výroční zprávy.
 7. Odpovídá za řádný chod kanceláře.

Práva a povinnosti výkonného ředitele/výkonné ředitelky jsou upraveny v pracovní smlouvě a řídí se zákoníkem práce.

Kontrolní komise:

 1. Je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Má tři členky volené valnou hromadou
 3. Vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
 4. Vypracovává zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti pro zasedání valné hromady.
 5. Členka komise nemůže být zároveň členkou rady.

Spolek může pro své potřeby vytvářet vnitřní organizační jednotky (odborné sekce a pracovní skupiny).

Spolek může být členem národních i mezinárodních organizací, jejichž zájmy jsou v souladu s cíli a zájmy spolku.

VI. Hospodaření spolku

Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.

Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky, pohledávky, dluhopisy
a jiná práva.

Prostředky spolku jsou účelově vázány a mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely odpovídající účelu spolku.

Prostředky na svou činnost získává spolek z těchto zdrojů:

 1. Členské příspěvky.
 2. Granty a dotace z veřejných rozpočtů.
 3. Výnosy z vlastních aktivit (školení, semináře, distribuce informačních materiálů).
 4. Individuální a firemní dary, závěti.
 5. Reklamní sdělení na internetových stránkách a tištěných materiálech (upravuje etický kodex spolku).
 6. Výnosy majetku.
 7. Veřejné sbírky.

Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Za hospodaření spolku odpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu
o hospodaření.

V případě, že vedlejší hospodářská činnost bude mít charakter podnikání, je spolek povinen požádat o vydání oprávnění k tomuto podnikání v souladu s platnými právními předpisy. Tato činnost se však nesmí stát hlavním smyslem existence spolku.

VII. Zánik spolku

 1. Spolek může zaniknout, jestliže se o jeho zániku usnese valná hromada.
 2. Usnesení o zániku spolku musí být přijato dvěma třetinami členek spolku přítomných na valné hromadě.
 3. Spolek se může sloučit s jiným subjektem, jehož zájmy jsou v souladu s cíli spolku, jestliže se o tom usnese valná hromada.
 4. Usnesení o sloučení spolku musí být přijato dvěma třetinami všech členek spolku.

S přijetím usnesení o zániku spolku s likvidací musí být rozhodnuto i o vypořádání majetku. K likvidaci spolku a k následnému majetkovému vyrovnání bude valnou hromadou ustanovena likvidační komise.

Likvidační komise provede likvidaci majetku spolku a vypořádání se se zaměstnanci spolku, zodpovídá za řádné vyrovnání všech pohledávek.

Případný likvidační přebytek bude převeden na neziskové organizace, jejichž cíle se shodují s cíli spolku. Tyto neziskové organizace budou určeny rozhodnutím valné hromady spolku.

VIII. Závěrečná ustanovení

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

Tyto stanovy nabývají účinnosti první pracovní den následující po valné hromadě, která změny schválila.

Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.


 Stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 7. 11. 2015.

 Stanovy jsou účinné od 9. 11. 2015.