Kdo jsme

 •  UNIPA, z.s. je profesní organizace porodních asistentek a studentek porodní asistence
 •  Sdružujeme porodní asistentky a studentky porodní asistence na základě individuálního členství
 •  Podílíme se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispíváme ke zkvalitnění péče
 •  Poskytujeme odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám
 •  UNIPA, z.s. je spolek zapsaný ve veřejném rejstříku (L 16213)


Kompetence porodní asistentky


Porodní asistentka je průvodkyní těhotenstvím

 • Porodní asistentka potvrdí nebo diagnostikuje těhotenství

 • Provází ženu a její blízké v průběhu celého těhotenství (poskytuje informace, upozorňuje na možná rizika, připravuje ženy k porodu)

 • Provádí, doporučuje a předepisuje vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství

 • Sleduje stav plodu v děloze, rozpoznává možná rizika

 • V případě zjištění rizika předává ženu do péče lékaře gynekologa – porodníka

Porodní asistentka vede normální (fyziologický porod)

 • Má oprávnění vést samostatně fyziologické porody

 • Pečuje o ženu ve všech dobách porodních

 • V případě identifikace komplikací přivolá lékaře nebo doprovází  ženu do zdravotnického zařízení

Porodní asistentka pečuje o matku a dítě po porodu

 • Ošetřuje porodní a poporodní poranění, pečuje o ženu bezprostředně po porodu

 • Poskytuje fyziologickou péči dítěti bezprostředně po porodu včetně prvního ošetření

 • Provádí návštěvy v rodinách po porodu

Zákon 424/2004 Sb. o činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků vymezuje činnosti porodní asistentky následujícím způsobem:
 
§ 5
Porodní asistentka
(1) Porodní asistentka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotným, rodícím ženám a šestinedělkám prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom zejména
a) poskytuje poučení o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytuje rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkuje,
b) provádí návštěvy v rodinách těhotných, šestinedělek a gynekologicky nemocných, sleduje jejich zdravotní stav,
c) podporuje a edukuje ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházení jeho komplikacím,
d) diagnostikuje těhotenství, předepisuje, doporučuje nebo provádí vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sleduje ženy s fyziologickým těhotenstvím, poskytuje jim informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předává ženu do péče lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví,
e) sleduje stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými i technickými prostředky, rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhá mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádí neodkladná opatření,
f) připravuje rodičky k porodu, pečuje o ně ve všech dobách porodních a vede fyziologické porody, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vede i porody v poloze koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví,
g) ošetřuje porodní a poporodní poranění a pečuje o šestinedělky,
h) zajišťuje přejímání, kontrolu a uložení léčivých přípravků, manipulaci s nimi a jejich dostatečnou zásobu,
i) zajišťuje přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
(2) Porodní asistentka poskytuje bez odborného dohledu a bez indikace ošetřovatelskou péči fyziologickým novorozencům prostřednictvím ošetřovatelského procesu a provádí jejich první ošetření, včetně případného zahájení okamžité resuscitace.
(3) Porodní asistentka pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví
a) asistuje při komplikovaném porodu,
b) asistuje při gynekologických výkonech,
c) instrumentuje na operačním sále při porodu císařským řezem.
(4) Porodní asistentka se podílí pod odborným dohledem porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru, případně zaměření, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče. Přitom zejména vykonává činnosti podle § 4 odst. 1 písm. b) až i).
(5) Porodní asistentka dále vykonává činnosti podle § 4 odst. 1, 3 a 4 u těhotných a rodících žen, šestinedělek a pacientek s gynekologickým onemocněním.